TAILIEUCHUNG - Quyết định số 420/QĐ-TTGDHN

Quyết định số 420/QĐ-TTGDHN về việc ban hành quy chế niêm yết chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội do Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 420 QĐ-TTGDHN Hà Nội ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Căn cứ Luật Chứng khoán số 70 2006 QH11 Căn cứ Nghị định số 14 2007 NĐ-CP ngày 19 01 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Căn cứ Quyết định số 1788 QĐ-BTC ngày 30 tháng 05 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Được sự chấp thuận của Chủ tịch UBCKNN Theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Niêm yết QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế niêm yết chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Trưởng các phòng ban thuộc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. GIÁM ĐỐC Nơi nhận - Như điều 3 - UBCKNN để báo cáo - Lưu HCTH QLNY Trần Văn Dũng QUY CHẾ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Ban hành kèm theo Quyết định số . QĐ-TTGDHN ngày .tháng. . Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này hướng dẫn quy trình đăng ký niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau đây gọi tắt là Trung tâm Giao dịch và quản lý các tổ chức niêm yết theo đúng với các quy định hiện hành. Điều 2. Giải thích thuật ngữ 1. Niêm yết chứng khoán là việc đưa các chứng khoán có đủ điều kiện vào giao dịch tại Trung tâm Giao dịch. 2. Chứng khoán niêm yết là cổ phiếu trái phiếu và các loại chứng khoán khác được chấp thuận niêm yết tại Trung tâm Giao dịch. 3. Tổ chức niêm yết là tổ chức phát hành có chứng khoán niêm yết tại Trung tâm Giao dịch. 4. Niêm yết lần đầu là

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0