TAILIEUCHUNG - Quyết định số 408/1997/QĐ-NHNN5

Quyết định số 408/1997/QĐ-NHNN5 về việc phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 408 1997 QĐ-NHNN5 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 08 tháng 12 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 408 1997 QĐ-NHNN5 NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 1997 VỀ VIỆC CHUẨN Y ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước ngày 20-4-1945 Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Pháp lệnh Ngân hàng Hợp tác xã tín dụng và Công ty Tài chính công bố theo Lệnh số 37-LCT HĐNN8 và Lệnh số 38-LTC HĐNN8 ngày 24-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Căn cứ Nghị định 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Quyết định số 769-TTg ngày 18-9-1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long Căn cứ Quyết định số 796-TTg ngày 24-9-1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long và Vụ trưởng Vụ các Định chế tài chính Ngân hàng Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chuẩn y Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Lon gồm 10 chương 46 điều kèm theo Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long Vụ trưởng Vụ các Định chế tài chính Chánh Văn phòng Thống đốc Chánh thanh tra Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Đỗ Quế Lượng Đã ký ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chuẩny theo Quyết định số 408 1997 QĐ-NHNN5 ngày 08-12-1997 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước Chương 1 CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG Điều

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0