TAILIEUCHUNG - Quyết định số 181/2003/QĐ-UB

Quyết định số 181/2003/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 181 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 15 tháng 09 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2003 NGUỒN VỐN TỪ QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP VÀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị quyết số 34 2003 NQ-HĐ ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu-chi ngân sách Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3539 KHĐT-TH ngày 25 tháng 8 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao cho Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Xí nghiệp chăn nuôi heo Phước Long Xí nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp và Công ty Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước với tổng số vốn 68 868 tỷ đồng theo biểu danh mục dự án đầu tư đính kèm trong đó Công trình chuyển tiếp 05 dự án với số vốn 68 398 tỷ đồng Chuẩn bị đầu tư 01 dự án với số vốn 0 028 tỷ đồng Công tác quy hoạch 04 dự án với số vốn 0 442 tỷ đồng. Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 tổ chức thực hiện đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao trường hợp có yêu cầu thay đổi phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định. Tổng Giám đốc và Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố và Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    4    0    15-08-2020
11    14    0    15-08-2020
42    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN