TAILIEUCHUNG - Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM

Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM về việc ban hành Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | BỘ TÀI CHÍNH SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 168 QĐ-SGDHCM Tp. Hồ Chí Minh ngày 07 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Chứng khoán số 70 2006 QH11 được Quốc hội Khóa XI kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 6 2006 Căn cứ Nghị định số 14 2007 NĐ-CP ngày 19 01 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Căn cứ Quyết định số 599 QĐ-TTg ngày 11 05 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Căn cứ Quyết định số 2644 QĐ-BTC ngày 6 08 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định niêm yết QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Giám đốc phòng Hành chính tổng hợp Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết Giám đốc các phòng ban thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận - Như điều 3 - UBCKNN để báo cáo - Các CTCK - Các Tổ chức niêm yết - Các công ty quản lý quỹ -ttlkcK - Lưu TĐNY Trần Đắc Sinh QUY CHẾ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ban hành kèm theo Quyết định số 168 QĐ-SGDHCMngày 07 tháng 12 năm 2007 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này hướng dẫn quy trình đăng ký niêm yết chứng khoán và quản lý giám sát các chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau đây gọi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8          15-08-2020
12          15-08-2020
563    6    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
80    4    0
TÀI LIỆU HOT