TAILIEUCHUNG - Thông tư 86/2003/TT-BTC

Thông tư số 86/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn mẫu tờ cổ phiếu và sổ chứng nhận cổ đông trong các công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 86 2003 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 11 tháng 9 năm 2003 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 86 2003 TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN MẪU TỜ CỔ PHIẾU VÀ SỔ CHỨNG NHẬN CỔ ĐÔNG TRONG CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN Thi hành Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu cổ phiếu trong các công ty cổ phần như sau I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp bao gồm công ty cổ phần được chuyển từ doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần thành lập mới. 2. Cổ phiếu của công ty cổ phần là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ để xác nhận quyền sở hữu 1 hoặc một số cổ phần của các cổ đông góp vốn trong công ty. 3. Mệnh giá cổ phiếu là giá trị danh nghĩa của số cổ phần ghi trên cổ phiếu. Giá trị của mỗi cổ phần ghi trên cổ phiếu được xác định theo quy định của pháp luật về công ty cổ phần Điều lệ công ty và quy định của Nhà nước đối với công ty cổ phần tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán. Riêng giá trị 1 cổ phần của các công ty cổ phần được chuyển từ doanh nghiệp nhà nước và chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán được quy định thống nhất trong cả nước là đồng Một trăm ngàn đồng . 4. Công ty cổ phần chỉ được phát hành số lượng cổ phiếu có tổng mệnh giá bằng tổng số vốn điều lệ của công ty chịu trách nhiệm thiết kế in hoặc thuê in cổ phiếu của công ty mình theo những quy định tại Mục II dưới đây. II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ 1. Hình thức cổ phiếu Cổ phiếu của công ty cổ phần có thể ghi tên hoặc không ghi tên và được in dưới dạng Tờ cổ phiếu hoặc Sổ chứng nhận cổ đông theo mẫu quy định tại phụ lục đính kèm Thông tư này. 2. Loại cổ phiếu a. Tuỳ theo loại cổ phần được ghi trên cổ phiếu cổ phiếu của công ty có 2 loại - Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng dùng cho cổ phần phổ thông trừ cổ phần phổ thông của cổ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0