TAILIEUCHUNG - Quyết định số 390/1997/QĐ-NHNN5

Quyết định số 390/1997/QĐ-NHNN5 về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 390 1997 QĐ-NHNN5 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 11 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 390-1997 QĐ-NHNN5 NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 1997 VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước ngày 20-4-1995 Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Pháp lệnh Ngân hàng Hợp tác xã tín dụng và Công ty Tài chính công bố theo lệnh số 37-LCT HĐNN8 và lệnh số 38 LCT-HĐNN8 ngày 24-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ văn bản số 3329 - ĐMDN ngày 11-7-1996 của Chính phủ uỷ quyền Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký Quyết định thành lập lại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Căn cứ văn bản số 3575-ĐMDN ngày 18-7-1997 của Chính phủ uỷ quyền Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tạm thời phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của các Ngân hàng quốc doanh Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam và Vụ trưởng Vụ các Định chế tài chính Ngân hàng Nhà nước. QUẾT ĐỊNH Điều 1. Phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam gồm 11 chương 57 điều kèm theo Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 250 QĐ-NH5 ngày 11-11-1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc xác nhận cho phép áp dụng Điều lệ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam. Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Vụ trưởng Vụ các Định chế tài chính Chánh văn phòng Thống đốc Chánh thanh tra Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT