TAILIEUCHUNG - Quyết định số 353/QĐ-TTGDHN

Quyết định số 353/QĐ-TTGDHN về việc ban hành quy chế giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội do Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành | TRUNG TÂM giao dịch cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 353 QĐ-TTGDHN Hà Nội ngày 26 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Căn cứ Luật Chứng khoán số 70 2006 QH11 ngày 29 6 2006 Căn cứ Nghị định số 14 2007 NĐ-CP ngày 19 01 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Căn cứ Quyết định số 1788 QĐ-BTC ngày 30 tháng 05 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Theo đề nghị của Trưởng phòng Giám sát giao dịch QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Giao dịch Chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Trưởng phòng Hành chính tổng hợp thủ trưởng các đơn vị thuộc Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. GIÁM ĐỐC Nơi nhận - Như điều 3 - UBCKNN để báo cáo - Các CTCK Thành viên - Các Công ty niêm yết - Các Thành viên Lưu ký - NH chỉ định thanh toán - TTLKCK - Lưu Trần Văn Dũng QUY CHẾ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Ban hành kèm theo Quyết định số 353 QĐ-TTGDHNngày 26 tháng 11 năm 2007 của Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi áp dụng Quy chế này quy định về hoạt động giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ttgdcKHn . Điều 2. Giải thích thuật ngữ 1. Thành viên giao dịch tại TTGDCKHN sau đây gọi tắt là thành viên là công ty chứng khoán được TTGDCKHN chấp thuận trở thành thành viên giao dịch. 2. Hệ thống giao dịch là hệ thống máy tính dùng cho hoạt động giao dịch tại ttgdckHN. 3. Hệ thống chuyển lệnh là hệ thống thực hiện việc chuyển các lệnh giao dịch từ thành viên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT