TAILIEUCHUNG - Quy định quản lý thông tin doanh nghiệp

Các quy định quản lý thông tin trong doanh nghiệp | Quy định quản ly thong tin Doanh nghiệp QUI ĐỊNH QUAN LY THONG TIN DOANH NGHIỆP 1. THONG TIN NỘI BỘ a Cách ky hieu thông tin Thông tin phải co sô hiệu là sô thứ tự từ 1 sô thứ tự được ghi trong 1 năm tên tat cua bộ phận thêô quy định cua Phông TCHC - loại thông tin Thông tin phải được Trứông bô phận hôậc ngựợi được Trứông bô phận uy quyên ky. Thông tin phải ghi rô ràng nôi nhận Bận phôtô phậi được đông dấu củậ bô phận phật hậnh. b Nôi dung thông tin Why Phậi biết được muc đích củậ việc tậi sậô chuyện thông tin Whật Thông tin vê việc gì Whên Khi nậô thông tin được thực hiện Khi nậô cô kêt quậ Whêrê Thông tin chuyên chô nhưng ậi được thực hiện ợ những điêm nậô bô phận nậô phật hậnh thông tin Whô Ai nhận thông tin ậi thưc hiện thông tin ậi kiêm trậ giậm sật . c Các loại thông tin Thông tin liên quận quận ly nhận sự hậnh chánh Thông tin liên quận đên tậi chính Thông tin liên quận đên sận xuất d Cách thức kiểm soát Trượng bô phận A được phật hậnh nhưng thông tin nậô chô bô phận bên đượi chô bô phận ngậnh cập vậ bô phận cập trên Bằng chứng củậ việc chuyên giậô thông tin Ai xử ly kiêm sôật vậ kiêm trậ việc thực hiện củậ thông tin đô Nhận viên được lậm việc vợi cậc bô phận khậc trông trượng hợp nậô e Các trường hợp lá mất thông tin nôi bô Dô phậ hôậi Dô quận ly thông tin nôi bô chưậ tôt nên thông tin chưậ đên chưậ đi. 2. THÔNG TIN BEN NGOAI ậ Cách ky hiệu thông tin Why Phậi biết được muc đích củậ việc tậi sậô chuyên thông tin Whật Thông tin vê việc gì Whên Khi nậô thông tin được thực hiện Khi nậô cô kêt quậ Whêrê Thông tin chuyên chô nhưng ậi được thực hiện ợ những điêm nậô bô phận nậô phật hậnh thông tin Whô Ai nhận thông tin ậi thưc hiện thông tin ậi kiêm trậ giậm sật . Page 1 of 2 Updated 15 10 09 Quy định quản ly thong tin Doanh nghiệp b Các loại thong tin Thông tin phải co sô hiệu là sô thứ tự từ 1 sô thứ tự được ghi trong 1 năm tên tat cua bộ phận thêô quy định cua Phông TCHC - loại thông tin Thông tin phải được Trứông bô phận hôậc ngựợi được Trứông bô phận uy

TÀI LIỆU LIÊN QUAN