TAILIEUCHUNG - Bài thuyết trình Chủ nghĩa xã hội khoa học

Trong bối cảnh lịch sử đó, giai cấp công nhân thông qua đội tiên phong là Đảng cộng sản Việt Nam đã đáp ứng được yêu cầu của lịch sử, hoàn thành được mục tiêu cuối cùng là độc lập cho dân tộc đem lại quyền làm chủ cho nhân dân. | điểm cách mạng không ngừng của Mác-Ăngghen: Các Mác Ăngghen điểm cách mạng không ngừng của Mác-Ăngghen: Mác-Ăngghen cho rằng: cuộc cách mạng của giai cấp công nhân phát triển liên tục theo từng giai đoạn khác nhau, trong phạm vi một nước hoặc trên phạm vi toàn thế giới. Đối với các nước còn chế độ quân chủ phong kiến: + Giai cấp công nhân + giai cấp tư sản cách mạng dân chủ tư sản nhà nước của giai cấp tư sản. + Giai cấp công nhân + giai cấp nông dân đánh đổ giai cấp tư sản chính quyền của giai cấp công nhân. Điều kiện để cách mạng phát triển không ngừng là phải có sự liên minh với nông dân và được giai cấp này ủng hộ. tất yếu của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân: + Đầu thế kỷ XX, Việt Nam là một nước thuộc địa nửa phong kiến, nhiệm vụ của cách mạng lúc này là đánh đổ đế quốc phong kiến giành độc lập cho dân tộc và quyền dân chủ cho nhân dân. +giai cấp công nhân Việt Nam: số lượng không đông bị ba tầng áp bức sức đấu tranh kiên cường Thực dân Pháp + Những phong trào đấu tranh trong thời kỳ này đứng trên lập trường tư sản và tiểu tư sản đều bị thất bại do nhiều nguyên nhân khác nhau. Phan Chu Trinh Nguyễn Thái Học Các phong trào thất bại do: Thiếu đường lối đúng đắn Không đáp ứng yêu cầu dân chủ thời đại mới Tư tưởng phong kiến, tư sản lạc hậu + Trong bối cảnh lịch sử đó, giai cấp công nhân thông qua đội tiên phong là Đảng cộng sản Việt Nam đã đáp ứng được yêu cầu của lịch sử, hoàn thành được mục tiêu cuối cùng là độc lập cho dân tộc đem lại quyền làm chủ cho nhân dân. tất yếu chuyển từ dân tộc dân chủ nhân dân sang cách mạng XHCN: + Sau cách mạng tháng Tám năm 1945 Pháp trở lại xâm lược VN, chúng ta vừa phải kháng chiến vừa phải kiến quốc; chủ trương xây dựng chính quyền của nhân dân làm cho nhân dân thực sự là người chủ xã hội mới. Nhờ đường lối đúng đắn với sự ủng hộ của nhân dân miền Bắc được giải phóng đi lên con đường xây dựng CNXH. + Sau 1955 đất nước bị chia cắt làm hai miền, đảng ta xác định: miền Bắc xây dựng CNXH miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Bức tường Berlin sụp đổ Sự sụp đổ của Đông Âu và Liên Xô kéo theo sự thoái trào tạm thời của chủ nghĩa xã hội Xu thế hội nhập giúp chúng ta học hỏi thành tựu và những kinh nghiệm của các nước đi trước.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    5    0    14-08-2020
42    5    0    14-08-2020
1    3    0    14-08-2020
1    7    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
1    3    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN