TAILIEUCHUNG - Nghị quyết số 414/2003/NQ-UBTVQH11

Nghị quyết số 414/2003/NQ-UBTVQH11 về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội ban hành | UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Số 414 2003 NQ-UBTVQH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 8 năm 2003 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ ĐỂ XÂY DỰNG MỘT SỐ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THUỶ LỢI QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội Căn cứ vào Luật ngân sách nhà nước Sau khi xem xét Đề án phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông thuỷ lợi quan trọng của đất nước tại Tờ trình số 62 CP-KTTH ngày 18 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ Báo cáo ý kiến của Thường trực Uỷ ban kinh tế và ngân sách số 471 UBKTNS ngày 22 tháng 8 năm 2003 QUYẾT NGHỊ 1. Nhất trí chủ trương nội dung phát hành trái phiếu Chính phủ để bổ sung thêm vốn đầu tư xây dựng một số công trình giao thông thuỷ lợi quan trọng của đất nước ngoài các dự án đã được bố trí vốn đầu tư theo kế hoạch hàng năm như nêu trong Đề án của Chính phủ nhằm đẩy nhanh việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cải thiện đời sống nhân dân bảo đảm quốc phòng và an ninh theo nghị quyết của Quốc hội. 2. Phát hành trái phiếu Chính phủ sẽ tác động đến mức bội chi ngân sách nhà nước tăng thêm số dư nợ và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ trong thời gian tới. Do đó quy mô phát hành trái phiếu Chính phủ trong từng năm cần được tính toán kỹ chỉ đạo sát sao chủ động xử lý những phát sinh ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước giữ vững an ninh tài chính quốc gia giữ tổng mức dư nợ Chính phủ và dư nợ nước ngoài của quốc gia trong mức an toàn theo thông lệ quốc tế bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. 3. Cần sắp xếp danh mục các công trình đầu tư có đủ thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo thứ tự ưu tiên có lộ trình cụ thể phân kỳ đầu tư hợp lý để tập trung làm dứt điểm tránh dàn trải bảo đảm đủ vốn để hoàn thành đúng tiến độ đưa nhanh công .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT