TAILIEUCHUNG - TRẮC NGHIỆM VỆ SINH KHÔNG KHÍ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm vệ sinh không khí', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | VE SINH KHÖNG KHI 1. Lop khong khi sat mät dät nhan nhiet chu yeu tu A. Truc tiep tu buc xa mät troi B. Long trai dät sinh nhiet toa ra C. Mät troi lam nong mät dät va mät dät truyen nhiet cho lop khong khi sat mät dät D. Tu cac nguon buc xa tren mät dät E. Do tät ca cac nguon neu tren. @ 2 Nhiet do khong khi thay doi tuy thuoc vao A. Cuong do buc xa mät troi B. Ngay dai hay ngän C. Do trong suot cua bau khi quyen D. Vi tri dia ly cua tung dia phuong va thanh phan cäu tao cua lop dät be mät E. Gom ca cac dieu noi tren . @ 3 Nhiet do khong khi khong anh huong den A. Qua trinh dieu nhiet cua co the B. Con trung trung gian truyen benh C. Chu ky phat trien cua mot so mam benh D. Su häp thu cac chät doc co trong khong khi qua duong ho häp E. Do trong suot cua bau khi quyen . @ 4 Khi nhiệt độ không khí và các bề mặt xung quanh cao hơn nhiệt độ trung bình của da con đường thải nhiệt duy nhất của cơ thể A. Đối lưu B. Bức xạ C. Bay mồ hôi @ D. Dần truyền E. Phát xạ 5 Ở Việt nam gọi là điều kiện dễ chịu về mùa hè khi môi trường không khí có Nhiệt độ Độ ấm Gió A. 22 2 0C 74-84 0 3-0 5 m s B. 22 2 0C 64-74 0 3-0 5 m s C. 24 2 0C 74-84 0 3-0 5 m s D. 24 2 0C 64-74 0 3-0 5 m s E. 26 2 0C 74-84 0 3-0 5 m s @ 6 Có một điều không hợp lý nào sau đây Nguồn nhiệt của cơ thể bao gồm A. Trực tiếp từ bức xạ mặt trời B. Từ đất đá đồ vật xung quanh C. Từ chuyển hóa các chất sinh năng lượng trong cơ thể D. Từ không khí khi nhiệt độ không khí 33 C E. Từ không khí khi nhiệt độ không khí 20 C. @ 7 Có một sự phối hợp giữa nhiệt độ độ ẩm và sự chuyển động của không khí lên cảm giác nhiệt của cơ thể Vùng dễ chịu khi A. To 26 2oC độ ẩm 79 5 tốc độ gió 0 3 - 0 5m s @ B. To 20 2oC độ ẩm 79 5 tốc độ gió 0 3 - 0 5m s C. To 20 2oC độ ẩm 50 10 tốc độ gió 0 3 - 0 10m s D. To 18 2oC độ ẩm 50 5 tốc độ gió 0 3 - 0 10m s E. To 18 2oC độ ẩm 50 10 tốc độ gió 0 3 - 0 5m s . 8 Loại nào sau đây không bị coi là khí nhà kính A. CO2 B. N2O C. CH4 D. CFC E. CO@ 9 Tìm ý sai Hiệu ứng nhà kính là thuật ngữ dùng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    0    09-08-2020
13    4    0    09-08-2020
6    4    0    09-08-2020
343    7    0    09-08-2020
1    5    0    09-08-2020
6    2    0    09-08-2020
6    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0