TAILIEUCHUNG - Bài giảng điện từ 003

Điện trường là dạng vật chất tồn tại xung quanh điện tích và tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó. Từ trường là dạng vật chất tồn tại xung quanh hạt mang điện chuyển động và tác dụng lực từ lên điện tích khác chuyển độg trong nó | Khái niệm ĐIỆN TRƯỜNG Điện trường là dạng vật chất tồn tại xung quạnh điện tích và tấc dung lưc điện lện điện tích khấc đật trong nồ. Thí nghiệm Quan sất hiện tường sau GV làm thí nghiệm TƯ TRƯỜNG Tư trường là dạng vật chất tồn tại xung quạnh hạt mạng điện chuyển đồng vấ tấc dung lưc tư lện điện tích khấc chuyện đồng trong nồ. Thí nghiệm Quấn sất hiện tường sạu GV lấm thí nghiệm A Tính châ t cơ bản ĐIỆN TRƯỜNG TƯ TRƯỜNG Tác dụng lên hạt mang điện chuyên động trong ne Tác dụng lên hạt mang điên đát trong Tác dụng lên hạt mang điên đứng yên. hạt ên ên. Tính chat cơ bản ĐIỆN TRƯỜNG Chuyển động của điện tích trong điện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    10    0    11-08-2020
2    5    0    11-08-2020
11    3    0    11-08-2020
1    7    0    11-08-2020
16    7    0    11-08-2020
19    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN