TAILIEUCHUNG - Bài tập tụ điện

Một tụ điện phẳng không khí được tích điện Q khi nối hai bản của tụ với hai cực của nguồn điện ( acquy). Tại M sát bản dương giả sử một điện tích q (q0) có khối lượng m được bắn với vận tốc đầu v0 theo phương ngang ( hình vẽ ) thì q dịch chuyển theo quỹ đạo cong MN với N (x;y) là tọa độ trong Oxy. Cho biết g và khoảng cách giữa hai bản tụ là d. Hãy tính điện dung của tụ điện và diện tích giữa hai bản tụ điện. . | Tiết 11 TIẾT 11 BÀI TẬP VỀ TỤ ĐIỆN Dạng 1 Một tụ điện phẳng không khí được tích điện Q khi nối hai bản của tụ với hai cực của nguồn điện acquy . Tại M sát bản dương giả sử một điện tích q q 0 có khối lượng m được bắn với vận tốc đầu v0 theo phương ngang hình vẽ thì q dịch chuyển theo quỹ đạo cong MN với N x y là tọa độ trong Oxy. Cho biết g và khoảng cách giữa hai bản tụ là d. Hãy tính điện dung của tụ điện và diện tích giữa hai bản tụ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
50    5    0    09-08-2020
1    7    0    09-08-2020
61    4    0    09-08-2020
4    3    0    09-08-2020
213    4    0    09-08-2020
33    10    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN