TAILIEUCHUNG - Quyết định 951/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định về việc thành lập và hoạt động của Công ty kiều hối trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và Nhân dân do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 951/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định về việc thành lập và hoạt động của Công ty kiều hối trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và Nhân dân do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 951 2003 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 18 tháng 8 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 951 2003 QĐ-NHNN NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY KIỀU HỐI TRỰC thuộc NGÂNHÀNG thương mại cổ PHẦN CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Luật các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 49 2000 NĐ-CP ngày 12 09 2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại Căn cứ Nghị định số 63 1998 NĐ-CP ngày 17 08 1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng QUVẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc thành lập và hoạt động Công ty kiều hối trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng Phi ngân hàng Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh thành phố và các ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Trần Minh Tuấn Đã ký QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY KIỀU HỐI TRỰC THUỘC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN Ban hành kèm theo Quyết định số 951 2003 QĐ-NHNNngày 18 tháng 8 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng điều chỉnh 1. Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân dưới đây gọi tắt là ngân hàng thương mại cổ phần được thành lập Công ty kiều hối trực thuộc có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    4    0    14-08-2020
3    4    0    14-08-2020
9    8    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU