TAILIEUCHUNG - Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC

Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 87/2007/QĐ-BTC | BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 87 2007 QĐ-BTC Hà Nội ngày 22 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật chứng khoán số 70 2006 QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29 06 2006 Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 07 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đăng ký lưu ký bù trừ và thanh toán chứng khoán. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo thay thế Quyết định số 60 2004 QĐ-BTC ngày 15 07 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký lưu ký bù trừ và thanh toán chứng khoán. Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Chánh văn phòng Bộ Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính Giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Thành viên lưu ký và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ - Văn phòng Quốc hội - Văn phòng Chủ tịch nước - Văn phòng TƯ và các ban của Đảng - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ - Toà án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao - UBND HĐND các tỉnh thành phố trực thuộc TƯ - Công báo - Website Chính phủ - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính Website Bộ Tài chính - Lưu VT UBCKNN. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Xuân Hà QUY CHẾ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN Ban hành kèm theo Quyết định số 87 2007 QĐ-BTC ngày 22 10 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định nguyên tắc nội dung liên quan đến hoạt động đăng ký lưu ký bù trừ và thanh toán chứng khoán đối với Trung tâm lưu ký chứng khoán sau đây gọi tắt là TTLKCK thành viên của TTLKCK tổ chức phát hành Ngân hàng thanh toán và các khách .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
369    2    0    09-08-2020
1    6    0    09-08-2020
4    2    0    09-08-2020
7    3    0    09-08-2020
52    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN