TAILIEUCHUNG - Quyết định số 3302/2003/QĐ-UB

Quyết định số 3302/2003/QĐ-UB về việc thành lập Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của Xí nghiệp Toyota Đông Sài Gòn do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 3302 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 08 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN RA BÊN NGOÀI CỦA XÍ NGHIỆP TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19 6 2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 80 2002 TT-BTC ngày 12 9 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo lãnh phát hành và đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hóa Căn cứ Quyết định số 2537 QĐ-UB ngày 10 7 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Toyota Đông Sài gòn thành Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài gòn Xét Tờ trình số 251 ĐMDN ngày 04 8 2003 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay thành lập Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài đối với Xí nghiệp Toyota Đông Sài gòn gồm các Ông - Bà sau đây 1. Chủ tịch Hội đồng Ông Nguyễn Anh Tuấn Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài gòn. 2- Các thành viên khác - Bà Nguyễn Hải Yến Phó Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố - Bà Võ Thị Liên Chi Kế toán trưởng Tổng Công ty Bến Thành - Ông Nguyễn Vinh Thọ Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ tổng hợp Sài gòn kiêm Giám đốc Xí nghiệp Toyota Đông Sài gòn - Bà Trần Kim Hoàng Cán bộ chuyên quản Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài tại Xí nghiệp Toyota Đông Sài gòn như sau 1- Ban hành quy chế đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của Xí nghiệp Toyota Đông Sài gòn theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 2- Kiểm tra giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần theo đúng quy chế đã ban hành. 3- Quyết định công bố giá khởi điểm. 4- Giám sát và quản lý việc phát hành phiếu tham dự đấu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT