TAILIEUCHUNG - Quyết định 898/2003/QĐ-NHNN

Quyết định 898/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 898 2003 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 8 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 898 2003 QĐ-NHNN NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CHIẾT KHẤU TÁI CHIẾT KHẤU CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997 và Luật Các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10 2003 QH11 ngày 17 6 2003. Căn cứ Nghị định số 86 NĐ-CP ngày 5 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ tín dụng. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chiết khấu tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 906 2002 QĐ-NHNN ngày 26 8 2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế chiết khấu tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Tín dụng thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Giám đốc các ngân hàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phùng Khắc Kế Đã ký QUY CHẾ CHIẾT KHẤU TÁI CHIẾT KHẤU CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG Ban hành kèm theo Quyết định số 898 2003 QĐ-NHNN ngày 12 8 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định việc thực hiện nghiệp vụ chiết khấu tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. 2. Các ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước chiết khấu tái chiết khấu sau đây gọi tắt là ngân hàng là các ngân hàng được thành lập và hoạt động theo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    4    0    14-08-2020
48    4    0    14-08-2020
6    6    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT