TAILIEUCHUNG - TRẮC NGHIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ HỆ SINH THÁI

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm quần xã sinh vật và hệ sinh thái', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ HỆ SINH THÁI 1 Đặc điểm chính của quần thể sinh vật là A. Quá trình hình thành quần thể là một quá trình lịch sử B. Tập hợp các cá thể có đặc tính di truyền liên hệ với điều kiện sinh thái học @ C. Tập hợp các cá thể liên quan với tương quan số lượng và cấu trúc D. Một tập hợp các cá thể sống trong một sinh cảnh nhất định E. Một tập hợp có tổ chức cấu trúc riêng. 2 Đặc điểm chính của quần xã sinh vật là A. Quá trình hình thành quần xã là một quá trình lịch sử B. Tập hợp các quần thể sinh vật cùng sống trong một sinh cảnh xác định @ C. Tập hợp các quần thể liên quan với tương quan số lượng và cấu trúc D. Tập hợp các quần thể được hình thành trong quá trình lịch sử E. Một tập hợp các quần thể sinh vật có tổ chức cấu trúc riêng. 3 Quần xã có những đặc trưng về cấu trúc như sau tìm một ý kiến đúng A. Cấu trúc về loài không gian dinh dưỡng và kích thước cơ thể @ B. Cấu trúc về loài phân bố sinh cảnh và chuổi thức ăn C. Cấu trúc về dinh dưỡng kích thước cơ thể phân bố và không gian D. Cấu trúc về không gian loài sinh cảnh dinh dưỡng và kích thước cơ thể E. Cấu trúc về Kích thước cơ thể loài phân bố và chuổi thức ăn. 10 4 Cấu trúc về kích thước của quần xã phụ thuộc vào yếu tố nào A. Chuồi thức ăn B. Bộ máy dinh dưỡng C. Nhịp điệu sinh sản và số lượng các thể D. Cá thể hình thành nên các quần thể của sinh vật tự dưỡng dị dưỡng và phân huỷ @ E. Kích thước thân và bộ máy dinh dưỡng. 5 Để tránh sự chồng chéo về ổ sinh thái cấu trúc về kích thước của quần xã cần có những tính chất nào sau đây A. Khi quần thể tăng số lượng thì kích thước và hoạt tính năng lượng của cá thể giảm B. Khi quần thể tăng số lượng thì kích thước và chuổi dinh dưỡng của cá thể tăng C. Những loài chiếm vị trí giống nhau trong chuổi thức ăn ở trong một sinh cảnh cần khác nhau về kích thước thân @ D. Quần thể có kích thước thân lớn thì nhịp điệu sinh sản và số lượng các thể giảm E. Những loài chiếm vị trí giống nhau trong chuổi thức ăn ở trong một sinh cảnh cần giống nhau về kích thước

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    0    09-08-2020
13    3    0    09-08-2020
7    4    0    09-08-2020
427    4    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0