TAILIEUCHUNG - Quyết định 163/2003/QĐ-TTg

Quyết định 163/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 163 2003 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 05 tháng 8 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 163 2003 QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2003 PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 48 1998 NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 về chứng khoán và thị trường chứng khoán Xét đề nghị của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tại tờ trình số 06 TTr-UBCK ngày 30 tháng 5 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010 với những nội dung chủ yếu sau A. Mục tiêu Phát triển thị trường chứng khoán cả về quy mô và chất lượng hoạt động nhằm tạo ra kênh huy động vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển góp phần phát triển thị trường tài chính Việt Nam duy trì trật tự an toàn mở rộng phạm vi tăng cường hiệu quả quản lý giám sát thị trường nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người đầu tư từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh và chủ động hội nhập thị trường tài chính quốc tế. B. Quan điểm và nguyên tắc phát triển thị trường chứng khoán 1. Phát triển thị trường chứng khoán phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế từng bước hội nhập với thị trường tài chính khu vực và thế giới 2. Xây dựng thị trường chứng khoán thống nhất trong cả nước hoạt động an toàn hiệu quả góp phần huy động vốn cho đầu tư phát triển và thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước 3. Nhà nước thực hiện quản lý bằng pháp luật tạo điều kiện để thị trường chứng khoán hoạt động và phát triển bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp và có chính sách khuyến khích các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 4. Bảo đảm tính thống nhất của thị trường tài chính trong phạm vi quốc gia gắn việc phát triển thị trường chứng khoán với việc phát triển thị trường vốn thị trường tiền tệ thị trường

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    2    0    15-08-2020
80    5    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
6    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
402    6    0