TAILIEUCHUNG - Quyết định số 133/2003/QĐ-UB

Quyết định số 133/2003/QĐ-UB về việc mở tài khoản phát hành trái phiếu đô thị tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Số 133 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 31 tháng 07 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦYBANNHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ MỞ TÀI KHOẢN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐÔ THỊ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước Căn cứ Quyết định số 96 2003 QĐ-UB ngày 12 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh Xét đề nghị của Sở Tài chánh-Vật giá tại Công văn số 2465 TCVG-NS ngày 16 tháng 7 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH Điều Nay chấp thuận cho Sở Tài chánh-Vật giá được mở tài khoản phát hành trái phiếu đô thị tại Kho bạc Nhà nước thành phố để giao dịch với những đối tượng mua trái phiếu đô thị theo dõi toàn bộ tình hình thu chi có liên quan đến công tác phát hành trái phiếu đô thị và thu nộp vào ngân sách thành phố số tiền do phát hành trái phiếu đô thị. Điều Sở Tài chánh-Vật giá có trách nhiệm Thống kê cập nhật theo dõi tiến độ thu chi do phát hành trái phiếu đô thị báo cáo định kỳ với Ủy ban nhân dân thành phố. Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố theo tiến độ giải ngân của các dự án và nhu cầu cân đối ngân sách Sở Tài chánh-Vật giá hạch toán ghi thu ghi chi vào ngân sách thành phố số tiền huy động tương ứng để chuyển Kho bạc Nhà nước thành phố cấp phát cho các dự án được duyệt trên cơ sở phối hợp quản lý và kiểm soát sử dụng hạch toán theo đúng quy định. Điều Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như điều 4 - Bộ Tài chính - Thường trực Thành ủy - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố - Thường trực Ủy ban nhân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT