TAILIEUCHUNG - Quyết định số 2853/QĐ-BCN

Quyết định số 2853/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển các Xí nghiệp: Vân tải ô tô, Xây lắp, Dịch vụ đời sống của Công ty Dệt Nam Định thành Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại Dệt Nam Định do Bộ Công nghiệp ban hành, để sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1696 ngày 09 tháng 05 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển các Xí nghiệp: Vân tải ô tô, Xây lắp, Dịch vụ đời sống của Công ty Dệt. | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 2853 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI KHOẢN 4 KHOẢN 6 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1696 NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ_VI ỆC PHÊ DUYỆT phương Án và chuyển các xí NGHIỆP VÂN TẢI Ô TÔ XÂY LẮP DỊCH VỤ ĐỜI SỐNG CỦA CÔNG TY DỆT NAM ĐỊNH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI DỆT NAM ĐỊNH. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 187 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam Công văn số 1388 CV-CPH ngày 30 tháng 8 năm 2005 Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi khoản 4 khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1696 ngày 09 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển các Xí nghiệp Vận tải ô tô Xây lắp Dịch vụ đời sống của Công ty Dệt Nam Định thành Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại Dệt Nam Định như sau 4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành a Vốn điều lệ đồng Năm tỷ bốn trăm đồng chẵn . b Cổ phần phát hành lần đầu là đồng tương ứng với cổ phần mệnh giá một cổ phần là trong đó - Cổ phần Nhà nước cổ phần chiếm 52 25 vốn điều lệ - Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần chiếm 36 37 vốn điều lệ - Cổ phần bán ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược cổ phần chiếm 3 15 vốn điều lệ - Cổ phần bán đấu giá công khai cổ phần chiếm 7 96 vốn điều lệ . 6. Ưu đãi cho người lao động và nhà đầu tư chiến lược a Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 106 lao động trong doanh nghiệp là cổ phần danh sách theo Phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp. b Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 02 nhà đầu tư chiến lược là .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0