TAILIEUCHUNG - Thông tư 73/2003/TT-BTC

Thông tư 73/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 73 2003 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 7 năm 2003 THÔNG TƯ CỦABỘ TÀI CHÍNH SỐ 73 2003 TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2003HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Thực hiện Quyết định số 36 2003 QĐ-TTg ngày 11 3 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc về việc ban hành Quy chế góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam gọi tắt là Quy chế kèm theo Quyết định số 36 2003 QĐ-TTg ngày 11 3 2003 của Thủ tướng Chính phủ Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về tài chính như sau I- QUY ĐỊNH CHUNG 1- Đối tượng và phạm vi áp dụng Đối tượng áp dụng Thông tư này - Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam quy định tại Điều 2 Quy chế kèm theo Quyết định số 36 2003 QĐ-TTg ngày 11 3 2003 của Thủ tướng Chính phủ. - Doanh nghiệp Việt Nam nhận vốn góp bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá công ty cổ phần bao gồm cả công ty cổ phần hình thành do cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần thành lập theo Luật Doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn công ty hợp danh Liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ngành nghề do Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố ở từng thời kỳ. - Cổ đông sở hữu cổ phần trong công ty cổ phần các thành viên sở hữu vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn công ty hợp danh Liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã. Phạm vi áp dụng Thông tư này áp dụng đối với hoạt động góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước và dưới các hình thức quy định tại Điều 5 Quy chế kèm theo Quyết định số 36 2003 QĐ-TTg ngày 11 3 2003 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0