TAILIEUCHUNG - Quyết định số 130/2003/QĐ-UB

Quyết định số 130/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 130 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 30 tháng 07 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN ĐẢN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2003. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị định số 93 2001 NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh Căn cứ Nghị quyết số 34 2003 NQ-HĐ ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu chi ngân sách thành phố tài khóa năm 2003 Căn cứ Thông báo số 524-TB TU ngày 10 tháng 4 năm 2003 của Ban Thường vụ Thành ủy về chấp thuận chủ trương phát hành trái phiếu đô thị Theo Công văn số 6316 TC-TCNH ngày 18 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh Theo Công văn số 718 NHNN-CSTT ngày 08 tháng 7 năm 2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về trả lời kiến nghị phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá tại Công văn số 2403 TCVG-NS ngày 14 tháng 7 năm 2003 về phương án phát hành trái phiếu đô thị năm 2003 QUYẾT ĐỊNH Điều Nay phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2003 như đính kèm. Điều Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị Giám đốc Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Thủ trưởng các sở-ngành thành phố các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như điều 3 - Văn phòng Chính phủ - Bộ Tài chính - Thường trực Thành ủy TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHố KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố - Ủy ban .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0