TAILIEUCHUNG - Quyết định số 2820/2003/QĐ-UB

Quyết định số 2820/2003/QĐ-UB về việc chuyển Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận doanh nghiệp Kinh tế Đảng thuộc Ban Tài chính Quản trị Thành ủy thành Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 2820 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 07 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN DOANH NGHIỆP KINH TẾ ĐẢNG THUỘC BAN TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ THÀNH ỦY THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN vàng bạc đá quý phú nhuận CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19 6 2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 76 2002 TT-BTC ngày 09 9 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 79 2002 TT-BTC ngày 12 9 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 15 2002 TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần Căn cứ Công văn số 1271-CV TU ngày 29 5 2000 về việc ủy quyền thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp Kinh tế Đảng và Công văn số 778-CV VPTUngày 26 tháng 02 năm 2003 của Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ Quyết định số 2818 QĐ-UB ngày 24 tháng 7 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận Xét tờ trình số 216 ĐMDN ngày 09 tháng 7 năm 2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố về việc xét chuyển thể cho Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận QUYẾT ĐỊNH Điều Phê duyệt Đề án cổ phần hóa Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. 1- Vốn điều lệ Công ty Cổ phần đồng bốn mươi tỷ đồng . - Tỷ lệ cổ phần của cán bộ - công nhân viên trong doanh nghiệp 72 19 vốn điều lệ trong đó được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 7 29 vốn điều lệ . - Tỷ lệ cổ phần bán .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT