TAILIEUCHUNG - Quyết định số 2724/2003/QĐ-UB

Quyết định số 2724/2003/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 2724 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 07 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY VẬT TƯ TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19 6 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 76 2002 TT-BTC ngày 09 9 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 79 2002 TT-BTC ngày 12 9 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 15 2002 TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Quyết định số 2723 QĐ-UB ngày 18 tháng 7 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Xét tờ trình số 217 ĐMDN ngày 09 tháng 7 năm 2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố QUYẾT ĐỊNH Điều Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh như sau 1- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 51 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho Cán bộ - Công nhân viên trong doanh nghiệp 37 83 vốn điều lệ trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 11 76 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh nghiệp 11 17 vốn điều lệ. 2- Việc bán cổ phần cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp theo hình thức đấu giá được thực hiện thông qua tổ chức tài chính trung gian theo hướng dẫn của Bộ Tài

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    3    0    14-08-2020
6    5    0    14-08-2020
49    6    0    14-08-2020
13          14-08-2020
84    7    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
64    5    0
7    7    0
6    4    0
TÀI LIỆU HOT
7    9    0
12    6    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
5    3    0
7    4    0