TAILIEUCHUNG - TRẮC NGHIỆM NHỮNG BIẾN ĐỔI DÂN SỐ VÀ ĐIỀU KIỆN CON NGƯỜI

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm những biến đổi dân số và điều kiện con người', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | NHỮNG BIẾN ĐÔI DÂN SỐ VÀ ĐIỀU KIỆN CON NGƯỜI 1 Dân số thời tiền sử có tỷ lệ sinh ước khoảng A. 10-20 1000 B. 20-30 1000 C. 40-50 1000@ D. 50-60 1000 E. 70-80 1000 2 Dân số thời tiền sử có tỷ lệ tăng dân số ước tính khoảng A. Dưới 0 0004 . @ B. 0 0004 C. 0 0005 D. 0 0006 E. 0 0007 3 Tuổi thọ của thời kỳ cách mạng nông nghiệp khoảng A. 18-20 tuổi B. 20-25 tuổi@ C. 22-30 tuổi D. 25-30 tuổi E. 30-35 tuổi 4 Dân số sau cách mạng nông nghiệp giảm do A. Chiến tranh giữa các bộ lạc B. Nạn đói C. Dịch bệnh @ D. Động đất E. Lụt lội 5 Dân số sau cách mạng nông nghiệp giảm do A. Chiến tranh giữa các bộ lạc B. Nạn đói C. Dịch hạch @ 7 D. Động đất E. Lụt lội 6 Dân số vào thời kỳ tiền công nghiệp tăng ở châu A. Á B. Âu@ C. Mỹ D. Phi E. Uïc 7 Dân số vào thời kỳ tiền công nghiệp có xu hướng A. Giảm B. Giảm chậm C. Tăng@ D. Tăng chậm E. Không tăng 8 Mật độ đất canh tác thời kỳ tiền công nghiệp là A. 10 người km2 B. 5 người km2 C. 2 người km2@ D. 1 người km2 E. 20 người km2 9 Gia tăng dân số thời kỳ 1850-1950 là khoảng A. 0 1 B. 0 2 C. 0 5 D. 0 8 @ E. 1 . 10 Dân số đầu thế kỷ 20 ở các nước châu Âu có xu hướng giảm do A. Chiến tranh B. Tỷ lệ sinh giảm @ C. Dịch bệnh D. Thiên tai 8 E. Đói 11 Kết quả của tăng dân số là A. Người đông B. Thực phẩm bị giảm @ C. Nạn đói D. Tỷ lệ trẻ em tăng E. Sức lao động nhiều 12 Kết quả của tăng dân số là A. Người đông B. Ô nhiễm môi trường @ C. Nạn đói D. Tỷ lệ trẻ em tăng E. Sức lao động nhiều 13 Kết quả của tăng dân số là A. Người đông B. Nạn đói C. Mật độ dân số tăng@ D. Tỷ lệ trẻ em tăng E. Sức lao động nhiều 14 Kết quả của tăng dân số là A. Người đông B. Tài nguyên giảm@ C. Nạn đói D. Tỷ lệ trẻ em tăng E. Sức lao động nhiều 15 Kết quả của tăng dân số là A. Người đông B. Tỷ lệ trẻ em tăng C. Nạn đói D. Tệ nạn xã hội@ E. Sức lao động nhiều

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT