TAILIEUCHUNG - Quyết định số 2329/QĐ-BTC

Quyết định số 2329/QĐ-BTC về việc đính chính Quyết định số 13/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 2329 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà nội ngày 10 tháng 07 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 13 2007 QĐ-BTC NGÀY 13 3 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 11 1996 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 12 2002 Căn cứ Nghị định số 104 2004 NĐ-CP ngày 23 3 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Đính chính sai sót về số thứ tự trình bày tại một số Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 13 2007 QĐ-BTC ngày 13 3 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Mẫu bản cáo bạch trong Hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng và Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khoán bao gồm -Phụ lục số 03 -Phụ lục số 05. Chi tiết cụ thể theo phụ lục đính kèm . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Chánh Văn phòng Bộ Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận TUQ. BỘ TRƯỞNG CHÁNH Văn phòng -Văn phòng Quốc hội -Văn phòng Chủ tịch nước -Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng TW ._T_ Đinh Văn Nhã -Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ -Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ -Viện Kiểm sát nhân dân tối cao -Toà án nhân dân tối cao -HĐND UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương -Website Chính phủ -Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp -Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính -Website Bộ Tài chính -Lưu VT UBCKNN. PHỤ LỤC Đính chính sai sót trong Quyết định số 13 2007 QĐ-BTC ngày 13 3 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Kèm theo Quyết định số 2329 QĐ-BTC ngày 10 7 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0