TAILIEUCHUNG - Quyết định số 2561/2003/QĐ-UB

Quyết định số 2561/2003/QĐ-UB về việc thành lập Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của Công ty Trang thiết bị kỹ thuật Y tế thành phố do Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 2561 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 07 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN RA BÊN NGOÀI CỦA CÔNG TY TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19 6 2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 80 2002 TT-BTC ngày 12 9 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo lãnh phát hành và đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hóa Căn cứ Quyết định số 2080 QĐ-UB ngày 03 6 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Trang thiết bị kỹ thuật Y tế thành phố thành Công ty Cổ phần Trang thiết bị kỹ thuật Y tế thành phố Xét Tờ trình số 194 ĐMDNngày 27 6 2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay thành lập Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài đối với Công ty Trang thiết bị kỹ thuật Y tế thành phố gồm các ông - bà sau đây 1. Chủ tịch Hội đồng đấu giá - Ông Phan Thanh Long Giám đốc Chi nhánh Công ty Chứng khoán công thương Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. 2- Các thành viên khác - Bà Nguyễn Hải Yến Phó Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố - Ông Lê Văn Ngọc Cán bộ chuyên quản Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố - Ông Đỗ Trung Nguyên Chuyên viên Sở Y tế thành phố - Bà Nguyễn Thị Phụng Phó Giám đốc Công ty Trang thiết bị kỹ thuật Y tế. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài tại Công ty Trang thiết bị kỹ thuật Y tế thành phố như sau 1- Ban hành quy chế đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của Công ty Trang thiết bị kỹ thuật Y tế theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 2- Kiểm tra giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần theo đúng quy chế đã ban hành. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0