TAILIEUCHUNG - Quyết định 657/2003/QĐ-NHN

Quyết định 657/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 657 2003 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 6 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 657 2003 QĐ-NHNN NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 5 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 100 1998 NĐ-CP ngày 10 12 1998 của Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính Ngân hàng Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Nhà nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các văn bản sau hết hiệu lực thi hành - Quyết định số 292 QĐ-NH2 ngày 28 12 1992 của Thống đốc NHNN về việc ban hành chế độ tài chính của NHNN. - Công văn số 10 KT-TC2 ngày 12 01 1994 của NHNN về hướng dẫn chế độ tài chính. - Chỉ thị số 04 CT-NH2 ngày 01 06 1994 của Thống đốc NHNN về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý chi tiêu mua sắm và sử dụng tài sản trong hệ thống NHNN. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính Vụ trưởng Cục trưởng Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Lê Đức Thuý Đã ký QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NUỚC Ban hành kèm theo Quyết định số 657 2003 QĐ-NHNNngày 25 6 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Quy chế này quy định nội dung và phương pháp quản lý sử dụng các loại vốn quỹ thu nhập và chi phí của Ngân hàng Nhà nước. Điều 2. Đối tượng áp dụng Quy chế này bao gồm Vụ Kế toán Tài chính các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố Văn phòng đại diện Ngân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT