TAILIEUCHUNG - Quyết định 648/2003/QĐ-NHNN

Quyết định 648/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định về xử lý tài sản cầm cố của các ngân hàng vay vốn tại Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 648 2003 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 6 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 648 2003 QĐ-NHNN NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN CẦM CỐ CỦA CÁC NGÂN HÀNG VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997 Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành Quy định về xử lý tài sản cầm cố của các ngân hàng vay vốn tại Ngân hàng Nhà nước Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Giám đốc các ngân hàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phùng Khắc Kế Đã ký QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN CẦM CỐ CỦA CÁC NGÂN HÀNG VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Ban hành kèm theo Quyết định số 648 2003 QĐ-NHNN ngày 24 6 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng Quy định này áp dụng đối với việc xử lý tài sản cầm cố của các ngân hàng vay vốn tại Ngân hàng Nhà nước theo Quyết định số 251 2001 QĐ-NHNN ngày 30 3 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay có bảo đảm cầm cố giấy tờ có giá ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng và Quyết định số 1085 2002 QĐ-NHNN ngày 7 10 2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng. Điều 2. Tài sản cầm cố và các trường hợp xử lý 1. Tài sản cầm cố xử lý là các giấy tờ có giá đang được cầm cố tại Ngân hàng Nhà nước bao gồm a. Tín phiếu Kho bạc Nhà nước b. Tín phiếu Ngân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0