TAILIEUCHUNG - Quyết định số 29/2003/QĐ-BNV

Quyết định số 29/2003/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành | BỘ NỘI VỤ Số 29 2003 QĐ-BNV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 11 tháng 06 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HIỆP HỘI KINH DOANH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số 102 SL-L004 ngày 20 5 1957 quy định về quyền lập Hội Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 45 2003 NĐ-CP ngày 09 5 2003 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Xét đề nghị của Ban vận động thành lập Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và của Vụ Tổ chức phi Chính phủ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cho phép thành lập Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam. Điều 2. Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam tổ chức hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt và chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong hoạt động chứng khoán. Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam tự lo liệu kinh phí và phương tiện hoạt động. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 4. Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Đỗ Quang .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
58    5    0    11-08-2020
4    7    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0