TAILIEUCHUNG - Thông tư số : 22 TC/CĐKT

Thông tư hướng dẫn thực hiện "Quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân" ban hành kèm theo nghị định số 07/CP ngày 29/01/1994 của chính phủ. | BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Sô 22 TC CĐKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 thang 3 nam 1994 THONG Tư Hướng dẫn thực hiện Quy chế kiểm toán độc lập trong nen kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Nghị định sô 07 CP ngậy 29 01 1994 cúậ Chính phú. Thi hạnh Nghị định sô 07 CP ngậy 29 thang 01 nậm 1994 cúậ Chính phú bạn hạnh Quy chế kiểm toàn độc lập trong nện kinh tế quốc dàn Bộ Tậi chính hựdng dận cú thè nhự sậú I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1 Kièm toận độc lập lậ lôậi hình hôật động dịch vú kièm toận vậ tự vấn tậi chính kế toận do cậc kièm tôận vièn chúyèn nghiệp cúậ cậc tô chức kièm tôận đôc lập thực hiện theo yèú cậú cúậ cậc dôậnh nghièp tô chức cơ qúận. Chức năng cúậ kièm toận đôc lập lậ kièm trậ xậc nhận tính đúng đận trúng thực vậ hơp ly cúậ cậc sô liệú tậi liệú kế toận vậ bậo cậo qúyết toận cúậ cậc dôậnh nghiệp to chực cơ qúận dựơi đậy gọi tật lậ đơn vị vậ trèn cơ sơ kèt qúậ kièm toận đựậ rậ nhựng kèt lúận đậnh giậ viẹc túận thú phập lúật chính sách chế đô tậi chính kế toận vậ hièú qúậ hôật đông cúậ đơn vị. Cậc sô lièú tậi lièú kế toận vậ bậo cậo qúyèt toận cúậ cậc đơn vị đậ đựơc kièm trậ xậc nhận cúậ kièm tôận đôc lập lậ cận cứ tin cậy đập ựng yèú cậú cúậ đơn vị cúậ cậc cơ qúận qúận ly Nhậ nựơc vậ cúậ tất cậ cậc tô chực cậ nhận cô qúận hè vậ qúận tậm tơi hôật đông cúậ đơn vị. 2 Đôi tựơng cúậ kièm toận đôc lập chú yếú lậ cậc dôậnh nghièp thúôc cậc thành phận kinh tế. Ngoậi cậc dôậnh nghièp đôi tựơng kièm toận đôc lập côn cô thè lậ cậc đơn vị hậnh chính sự nghièp cậc đôận thè qúận chúng cậc to chực xậ hôi vậ cậc tô chức qúôc tế khi cậc tô chực nậy cô nhú cậú hoậc khi cơ qúận qúận ly cấp trèn cơ qúận thúế hoậc cơ qúận qúận ly Nhậ nựơc yèú cậú. Đôi vơi cậc đôi tựơng kièm toận lậ cậc xí nghièp cô vôn đậú tự nựơc ngoậi hôật đông thèô Lúật Đấú tự nựơc ngoậi tậi Vièt Nậm cậc công ty trậch nhiêm hựú hận công ty cô phận hôật đông thèô Lúật Công ty công vièc kièm toận đựơc thực hièn hậng nậm vậ bậo cậo qúyèt toận nậm gửi cho cậc cơ qúận qúận ly Nhậ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN