TAILIEUCHUNG - Common erros in English part 1

Đây là cuốn sách tham khảo đã được viết cho các sinh viên và người đọc nhằm khắc phục những lỗi phổ biến và nhanh nhất trong tiếng anh. Nó nhằm mục đích giải quyết những câu hỏi cơ bản về chính tả, dấu chấm câu, ngữ pháp và cách sử dụng từ đó các sinh viên và độc giả nói chung có khả năng yêu cầu. | Qyick Solutions to Errors An A-Z guide Angela Burt Up0 to spelling You will never doubt your written English again. EVENING STANDARD punctuation and grammar Quick Solutions to Errors English If you want to know how. Improve Your Punctuation Grammar Master the basics of the English language and write with greater confidence Improve Your Written English Master the essentials of grammar punctuation and spelling and write with greater confidence Writing an Essay How to improve your performance in coursework and examinations Write with Confidence Solutions and examples for everyday writing needs The Handbook of English Punctuation common practice and usage For full details please send for a free copy of the latest catalogue to howtobooks Spring Hill House Spring Hill Road Oxford 0X5 1RX United Kingdom info@ howtobooks . .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
8    3    0
82    11    0
TÀI LIỆU HOT
42    6    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
5    5    0
7    4    0
12    7    0