TAILIEUCHUNG - Tài trợ rủi ro sau tổn thất

Tài khoản thấu chi là một khoản vay doanh nghiệp đã đặt trước với ngân hàng phòng khi hữu sự. | I. TÀI TRỢ SAU TỔN THẮT 1. Các nguồn tài trợ có sẵn sau tổn thất • Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn Vấn đề tài trợ sau tổn thất chỉ đặt ra khi công ty quyết đinh tái đau tư và có thể có sự phụ thuộc lẫn nhau giữa quyết đinh tái đầu tư và tài trợ. Phí cơ hội của việc không có tiền để tái đầu tư có quan hệ cùng chiều với tỉ suất nội hoàn (IRR) của việc tái đầu tư. Năng suất tái đau tư lại phụ thuộc vào năng suất sử dụng vốn trước tổn thất và sự tàn phá do tổn thất gây ra. Các xem xét trên ngụ ý việc tài trợ tổn thất là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp thành đạt đã sử dụng vốn một cách hiệu quả trong một thời kỳ dài để tạo ra tài sản cho cổ đông. Tuy nhiên một đặc điểm đáng chú ý của những doanh nghiệp này là họ thường có mức tiền mặt và đầu tư ngắn hạn dư thừa (William J. Fruhan, 1979), và đây là nguồn tài trợ rẻ sẵn có để tái đầu tư sau tổn thất • Nợ Tài khoán thấu chi là một khoản vay doanh nghiệp đã đặt trước với nơân hàng phòng khi hữu sự. Trong ngắn hạn hình thức vay này có giá trị như tiền mặt về phương diện tính thanh khoản của doanh nghiệp và thường được sử dụng như một công cụ giúp giảm bót sự biến động của ngân lưu hoạt động, vấn đề cần phải xem xét là phí cơ hội của hình thức nợ này so với chi phí của các phương án khác và liệu nó có làm suy yếu tính thanh

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
145    21    1    09-03-2021
392    18    0    09-03-2021