TAILIEUCHUNG - QUY TRÌNH KIỂM TOÁN PHẦN CUỐI

Trình tự, thủ tục thực hiện bước lập và gửi báo cáo kiểm toán Các tổ chức tài chính – ngân hàng được thực hiện theo Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-KTNN ngày 02/8/2007 của Tổng KTNN. Báo cáo kiểm toán Các tổ chức tài chính - ngân hàng được lập theo mẫu quy định của Tổng kiểm toán Nhà nước, gồm những nội dung cơ bản sau: 1. Phần mở đầu của Báo cáo kiểm toán - Tiêu đề của Báo cáo kiểm toán - Căn cứ kiểm. | III. LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO KIỂM TOÁN Trình tự thủ tục thực hiện bước lập và gửi báo cáo kiểm toán Các tổ chức tài chính - ngân hàng được thực hiện theo Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 04 2007 QĐ-KTNN ngày 02 8 2007 của Tổng KTNN. Báo cáo kiểm toán Các tổ chức tài chính - ngân hàng được lập theo mẫu quy định của Tổng kiểm toán Nhà nước gồm những nội dung cơ bản sau 1. Phần mở đầu của Báo cáo kiểm toán - Tiêu đề của Báo cáo kiểm toán - Căn cứ kiểm toán Trình bày các căn cứ tiến hành kiểm toán Các tổ chức tài chính - ngân hàng theo quy định hiện hành - Nội dung kiểm toán Ghi theo quyết định kiểm toán. - Phạm vi và giới hạn kiểm toán Phạm vi kiểm toán Báo cáo kiểm toán ghi rõ các BCTC được kiểm toán ngày lập BCTC niên độ tài chính được kiểm toán trách nhiệm lập BCTC các lĩnh vực hoạt động được kiểm toán các đơn vị được kiểm toán. Giới hạn kiểm toán Ghi rõ những nội dung lĩnh vực hoạt động không kiểm toán và lý do không thực hiện. - Các công việc đoàn kiểm toán đã thực hiện Báo cáo kiểm toán phải ghi rõ công việc kiểm toán đã được lập kế hoạch và thực hiện theo kế hoạch đảm bảo tuân thủ chuẩn mực và quy trình kiểm toán của KTNN. Báo cáo kiểm toán phải nêu rõ các công việc đã được thực hiện gồm Các phương pháp kiểm toán chọn mẫu thử nghiệm cơ bản . đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng để lập BCTC đánh giá các ước tính và xét đoán quan trọng đã được người đứng đầu đơn vị được kiểm toán thực hiện khi lập BCTC đánh giá việc trình bày toàn bộ tình hình tài chính trên các BCTC. Báo cáo kiểm toán phải khẳng định là các công việc kiểm toán của đoàn kiểm toán đã cung cấp đủ cơ sở hợp lý làm căn cứ cho ý kiến của kiểm toán viên và Đoàn kiểm toán. 2. Kết quả kiểm toán - Kết quả kiểm toán về các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính được kiểm toán nêu rõ số liệu xác nhận của Đoàn kiểm toán và giải thích nguyên nhân cụ thể đối với số chênh lệch giữa số .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    8    0    15-08-2020
6    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
32    6    0
2    3    0
TÀI LIỆU HOT
318    7    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN