TAILIEUCHUNG - Nghị định 60/2003/NĐ-CP

Nghị định 60/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 60 2003 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 06 tháng 6 năm 2003 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 60 2003 NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2003 QUY. ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01 2002 QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước về lập dự toán chấp hành kế toán kiểm toán và quyết toán Ngân sách nhà nước. Việc quản lý sử dụng ngân sách và tài sản của Nhà nước đối với một số lĩnh vực quốc phòng an ninh cơ chế tài chính - ngân sách đặc thù đối với thủ đô Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ. Điều 2. Thu ngân sách nhà nước gồm 1. Thuế do các tổ chức cá nhân nộp theo quy định của pháp luật. 2. Phần nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật từ các khoản phí lệ phí. 3. Các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước theo quy định của pháp luật gồm a Tiền thu hồi vốn của Nhà nước tại các cơ sở kinh tế b Thu hồi tiền cho vay của Nhà nước cả gốc và lãi c Thu nhập từ vốn góp của Nhà nước vào các cơ sở kinh tế kể cả thu từ lợi nhuận sau khi thực hiện nghĩa vụ về thuế của các tổ chức kinh tế có sự tham gia góp vốn của Nhà nước theo quy định của Chính phủ. 4. Phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật từ các hoạt động sự nghiệp. 5. Tiền sử dụng đất thu từ hoa lợi công sản và đất công ích. 6. Tiền cho thuê đất thuê mặt nước. 7. Huy động từ các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật. 8. Các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân ở trong và ngoài nước. 9. Thu từ huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước. 10. Phần nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật từ tiền bán hoặc cho thuê tài sản thuộc sở hữu nhà

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT