TAILIEUCHUNG - QUY TRÌNH KIỂM TOÁN PHẦN 2

Trình tự, thủ tục các bước thực hiện kiểm toán các đơn vị là các tổ chức tài chính, ngân hàng được thực hiện theo các quy định tại chương 3 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Quy trình này quy định cụ thể những nội dung liên quan đến việc kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng: Kiểm toán xác nhận tính đúng đắn, trung thực về tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh; Kiểm toán việc chấp hành chế độ, chính sách tài chính, kế toán, tín dụng; Kiểm toán. | II. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN Trình tự thủ tục các bước thực hiện kiểm toán các đơn vị là các tổ chức tài chính ngân hàng được thực hiện theo các quy định tại chương 3 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Quy trình này quy định cụ thể những nội dung liên quan đến việc kiểm toán các tổ chức tài chính ngân hàng Kiểm toán xác nhận tính đúng đắn trung thực về tài sản nguồn vốn và kết quả kinh doanh Kiểm toán việc chấp hành chế độ chính sách tài chính kế toán tín dụng Kiểm toán hoạt động đầu tư tài chính tín dụng liên doanh liên kết Kiểm toán tính kinh tế hiệu quả hiệu lực của các hoạt động của các tổ chức tài chính - ngân hàng như việc ban hành các chính sách tiền tiền tệ tín dụng đối với đơn vị nhà nước . Trước khi thực hiện kiểm toán Tổ trưởng Tổ kiểm toán lập kế hoạch kiểm toán chi tiết theo quy định tại điểm mục 2 chương 3 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Khi lập kế hoạch kiểm toán chi tiết cần lưu ý một số vấn đề sau Tuân thủ và nhất quán với Kế hoạch không kiểm toán những vấn đề đã giới hạn trong kế hoạch tổng quát Đặc thù về kinh doanh và phương thức hoạt động căn cứ vào địa bàn hoạt động quy mô tổ chức và năng lực của mỗi đơn vị thành viên Ban lãnh đạo của tổ chức tài chính ngân hàng phân cấp về tổ chức hoạt động cho đơn vị thành viên. Do đó KTV cần phải xem xét những đặc thù của đơn vị được kiểm toán để xác định những trọng yếu rủi và ro ngay từ khi lập kế hoạch kiểm toán chi tiết Các ngân hàng thương mại Ngân hàng Chính sách xã hội và các doanh nghiệp bảo hiểm thường có các đơn vị phụ thuộc được phân cấp về công tác tài chính kế toán tín dụng do vậy khi lập kế hoạch chi tiết cần chọn mẫu từ hội sở chính của Chi nhánh Công ty đến các đơn vị trực thuộc là các Chi nhánh cấp dưới phòng giao dịch phòng kinh doanh để kiểm toán đảm bảo phù hợp về tỷ trọng một số chỉ tiêu chủ yếu cụ thể Nêu một số chỉ tiêu chủ yếu của các đơn vị phụ thuộc được kiểm toán phù hợp với mục tiêu của cuộc kiểm toán như sau Tên đơn vị 1 Nguồn Dư Tổng Tổng Tổng Thuế Tài sản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    3    0    11-08-2020
10    10    0    11-08-2020
4    2    0    11-08-2020
5    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN