TAILIEUCHUNG - Quyết định 76/2003/QĐ-BTC

Quyết định 76/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 76 2003 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 5 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 76 2003 QĐ-BTC NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP VÀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 86 CP ngày 05 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 178 CP ngày 28 10 1994 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19 6 2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Căn cứ ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2181 VPCP-ĐMDN ngày 7 5 2003 của Văn phòng Chính phủ Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trung ương QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. Điều 2 Uỷ quyền cho Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp quản lý và điều hành Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. Điều 3 Quyết định này thay thế Quyết định số 95 2000 QĐ-BTC ngày 09 6 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bộ trưởng các Bộ Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tổng Công ty Nhà nước Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước cơ quan quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước các cấp và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Thị Băng Tâm Đã ký QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP VÀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ban hành kèm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    3    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
82    7    0
TÀI LIỆU HOT
3    9    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN