TAILIEUCHUNG - Quyết định số 2191/QĐ-UBND

Quyết định số 2191/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2007 do Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 2191 QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 05 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2007 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 124 2004 NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh Căn cứ Nghị định số 141 2003 NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương Căn cứ Thông tư số 21 2004 TT-BTC ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung Căn cứ Thông tư số 29 2004 TT-BTC ngày 06 tháng 4 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương Căn cứ Nghị quyết số 72 2006 NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 đầu tư xây dựng cơ bản nguồn cốn ngân sách thành phố năm 2007 Căn cứ Nghị quyết số 75 2006 NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 Căn cứ Công văn số 3614 BTC TCNH ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2007 Căn cứ Công văn số 171 HĐND-VP ngày 14 tháng 5 năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố về đồng ý phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2007 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 4608 STC-NS ngày 15 tháng 5 năm 2007 về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đô thị năm 2007 QUYẾT ĐỊNH .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1          14-08-2020
2    5    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
10    4    0
TÀI LIỆU HOT
4    7    0