TAILIEUCHUNG - Nghị định 52/2003/NĐ-CP

Nghị định 52/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 52 2003 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 tháng 5 năm 2003 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 52 2003 NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997 Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội số 02 2002 QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 quy định danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ cơ quan ngang bộ Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nội vụ NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Vị trí chức năng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước là cơ quan ngang bộ của Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ hoạt động ngân hàng và là Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng theo quy định của pháp luật. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Ngân hàng Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây 1. Trình Chính phủ Thủ tướng Chính phủ các dự án luật pháp lệnh và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. 2. Trình Chính phủ chiến lược quy hoạch phát triển kế hoạch dài hạn năm năm và hàng năm về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. 3. Ban hành các quyết định chỉ thị thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước. 4. Chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật chiến lược quy hoạch kế hoạch sau khi được .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    2    0    05-08-2020
4    4    0    05-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0