TAILIEUCHUNG - QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2002/QĐ-BTC

Quyết định của bộ trưởng bộ tài chính ban hành quy chế thi tuyển và cấp chứng chỉ kiểm toán viên. | BỘ TAI CHÍNH So 53 2002 QĐ-BTC CỘNG HộA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 23 thang 4 nam 2002 QỦYET ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TAI CHÍNH Ban hanh Quy chế thi tuyển va cấp Chứng chỉ kiểm toan viên BỘ TRƯỞNG BỘ TAI chính Căn cứ Nghị định sô 15 CP ngày 02 3 1993 cua Chính phu về nhiệm vụ quyền hạn và trăch nhiệm quăn ly Nhà nước cua Bô cơ quan ngang Bô Căn cư Nghị định sô 178 CP ngay 28 10 1994 của Chính phu về nhiệm vu quyền han va tô chức bô may Bô Tai chính Can cư Nghị định sô 07 CP ngay 29 01 1994 cua Chính phu ban hanh Quy chế về kiềm tôán đôc lập trông nền kinh tề quốc dan Thềô đề nghị cua Vu trương Vu Chề đô kề tôán Vu trương Vu Tô chưc can bô va đaô taô va Chu tịch Hôi đông thi tuyển kiểm tôán viền Quyêt định Điêu 1 Ban hanh kềm thềô Quyềt định nay Quy chế thi tuyền va cap Chưng chỉ kiềm tôán viền . Điêu 2 Quyềt định nay cô hiều lực sau 15 ngay kề từ ngay ky va thay thế Quyềt định sô 237 TC QĐ CĐKT ngay 19 3 1994 cua Bô trương Bô Tai chính. Điêu 3 Vu trương Vu Chề đô kề tôán Vu trương Vu Tô chưc can bô va đaô taô Chu tịch Hôi đông thi tuyền kiềm tôán viền cap Nha nươc Thu trương cac đơn vị cô liền quan chịu trach nhiềm thi hanh Quyềt định nay. . Nơi nhận - Thu tướng Pho Thủ tướng Chính phủ để bào cáo - Van phong TW Đàng - Vàn phong Chủ tịch nước - Vàn phong Qủốc hội - Vàn phong Chính phủ - Toà àn nhàn dàn tối cào - Viển KSNDTC - Các BỌ cớ qủàn ngàng BỌ cớ qủàn thủỌc Chính phủ - UBND tỉnh thành pho trực thủôc TW - Sớ Tài chính - Vật già các tỉnh thành pho KT. BO trưởng BO Tai chính Thứ trưởng Đậ ky Tran Van Ta 2 - Các Cong ty kiểm toan - Các đơn vị thuộc trực thuộc BỌ - Lưu VP CĐKT TCCB. 2 3 bộ tai chính cộng hoA xa hội chu nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hanh phúc QUY CHE Thi tuyển va cấp chứng chỉ kiểm toan viên Kem theo Quyết định so 53 2002 QĐ-BTC ngày 23 4 2002 của BỌ trưởng BỌ Tài chính CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điêu 1 Đoi tứỢng va điêu kiên dự thi. 1- Moi cong dan Việt Nam hoặc cong dan nước ngoai được phếp cư tru tai Việt Nam .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT