TAILIEUCHUNG - Nghị định số : 07/CP

Nghị định của chính phủ ban hàng quy chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân. | CHÍNH PHỦ Sô 07 CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự dô - Hanh phúc Hà Nội Ngày 29 tháng 1 nam 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Ban hanh Qúy chế về kiểm tôận độc lập trong nen kinh tế qúôc dận CHÍNH PHỦ Can cứ Lúật Tô chức Chính phú ngậy 30 thang 9 nam 1992 Nham đập ựng nhú cậú phật triền va thông nhất qúận ly hôật động kiềm toan độc lập trông nền kinh tế qúôc dan Thềô đề nghị cúa Bô trựơng Bô Tai chính NGHỊ ĐỊNH Điềú 1 - Nay ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế ve kiểm toán độc lập trong nèn kinh tế quoc dàn . Điềú 2 - Nghị định nay cô hiềú lực thi hanh kề tự ngậy ky. Bô trựơng Bô Tai chính chịú trậch nhiệm hựớng dan việc thực hiền qúy chế ban hanh kềm thềô Nghị định nậy. Điềú 3 - Bô trựơng Thú trựởng cơ qúan ngang Bô Thú trựơng cơ qúan thúôc Chính phú Chú tịch Ủy ban nhan dan tỉnh thanh phô trực thúôc Trúng ựơng chịú trậch nhiêm thi hanh Nghị định nậy. T M CHÍNH PHỦ K T THỦ TƯỚNG PHÒ THỦ TƯỚNG PHAN VAN khai Đa ky CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHE VỀ KIỂM TOAN ĐỘC LẬP TRONG NEN KINH TỀ QUOC DAN Bạn hạnh kèm theo Nghị định sộộ 07 CP ngậy 29 1 1994 cúậ Chính phú Chương I NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG Điều 1 Kièm toan độc lập lậ việc kièm trạ vạ xạc nhận cúạ kièm toan vièn chúyèn nghiệp thúỌc cạc to chực kièm toận đọc lập vè tính đúng đận hợp ly cúạ cạc tại liệú sô liệú kế toận vậ bạo cạo qúyèt toận cúậ cạc doạnh nghièp cạc cô qúận to chực đoạn thè to chực xậ hoi goi tật lậ cạc đôn vị kế toận khi co yèú cậú cúạ cạc đôn vị nậy. Sậú khi co xạc nhận cúậ kièm toận vièn chúyèn nghièp thì cạc tại lièú sô lièú kế toận vạ bạo cạo qúyết toận cúạ cạc đôn vị kế toận lậ cận cự cho viẹc đièú hạnh qúận ly hoạt đong ô đôn vị cho cạc cô qúận qúận ly cấp trèn vậ cô qúận tại chính Nhạ nựôc xèt dúyèt qúyết toận hạng nậm cúạ cạc đôn vị kế toận cho cô qúạn thúế tính toận so thúè vạ cạc khoản nOp khạc cúậ đôn vị đoi vôi ngạn sạch Nhạ nựôc cho cạc co đong cạc nhậ đậú tự cạc bèn thạm giạ lièn doạnh cạc khậch hạng vạ cạc to chực cạ nhận xự .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN