TAILIEUCHUNG - Quyết định số 51/2003/QĐ-UB

Quyết định số 51/2003/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu vận động mua Công trái giáo dục 2003 trên địa bàn Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 51 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 04 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG MUA CÔNG TRÁI GIÁO DỤC 2003 TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘi Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Căn cứ Nghị định số 28 2003 NĐ-CP ngày 31 3 2003 của Chính quy định việc phát hành công trái XDTQ năm 2003- Công trái giáo dục Căn cứ Chỉ thị số 07 2003 CT-TTG ngày 03 4 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai phát hành Công trái giáo dục năm 2003 Căn cứ Thông tư 30 2003 TT-BTC ngày 15 04 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định 28 2003 NĐ-CP Căn cứ Quyết định số 845 QĐ-BTC ngày 18 4 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao chỉ tiêu vận động mua Công trái giáo dục cho Thành phố Hà Nội Căn cú kế hoạch số 23 KH-UB ngày 24 4 2003 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức triển khai chỉ tiêu vận động mua Công trái giáo dục năm 2003 trên địa bàn Thành phố Hà Nội Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Vật giá và Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao chỉ tiêu vận động mua Công trái giáo dục năm 2003 cho các quận huyện thuộc Thành phố Hà nội theo biểu đính kèm . Điều 2. Căn cứ vào chỉ tiêu vận động mua Công trái giáo dục năm 2003 nghi tại điều 1 Quyết định này Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện chịu trách nhiệm tổ chức giao chỉ tiêu cho các đơn vị trên địa bàn quận huyện và tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo Chủ tịch UBND các quận huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện quyết định này . . TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘi K T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Triệu CHỈ TIÊU MUA CÔNG TRÁI GIÁO DỤC NĂM 2003 THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ban .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT