TAILIEUCHUNG - Quyết định số 25/QĐ-TTGDHCM

Quyết định số 25/QĐ-TTGDHCM về việc ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG khoán THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 25 QĐ-TTGDHCM TP. Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 04 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIAO DỊCH CHỨNGKHOÁN TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Chứng khoán số 70 2006 QH11 Căn cứ Nghị định số 14 2007 NĐ-CP ngày 19 01 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Được sự chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trưởng phòng ban thuộc Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. GIÁM ĐỐC Nơi nhận - Như điều 3 - UBCKNN để báo cáo - Các CTCK Thành viên - Các Công ty niêm yết - Các Thành viên Lưu ký - NH chỉ định thanh toán - TTLKCK - Lưu Trần Đắc Sinh QUY CHẾ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ban hành kèm theo Quyết định số 25 QĐ-TTGDHCMngày 17 tháng 04 năm2007 của Giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định về hoạt động giao dịch trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thanh phố Hồ Chí Minh sau đây gọi tắt là TTGDCK . Điều 2. Giải thích thuật ngữ Trong quy chế này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau Thành viên giao dịch tại TTGDCK là công ty chứng khoán được TTGDCK chấp thuận trở thành thành viên giao dịch sau đây gọi tắt là thành viên . Hệ thống giao dịch là hệ thống máy tính dùng cho hoạt động giao dịch chứng khoán tại TTGDCK . Hệ thống chuyển lệnh là hệ thống thực hiện việc chuyển các lệnh giao dịch của nhà đầu tư từ thành viên đến TTGDCK . Biên độ dao động giá là

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    4    0    16-08-2020
56    6    0    16-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
17    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN