TAILIEUCHUNG - Quyết định 59/2003/QĐ-TTg

Quyết định 59/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giai đoạn 2003-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 59 2003 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 4 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 59 2003 QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2003 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮPXẾP ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Quyết định số 58 2002 QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước Căn cứ Chỉ thị số 01 2003 CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại công văn số 1132 TTr- UB ý kiến các Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tài chính Lao động - Thương binh và Xã hội Nội vụ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giai đoạn 2003 - 2005 như phụ lục kèm theo. Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Các Bộ Tài chính Kế hoạch và Đầu tư Nội vụ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trong việc thực hiện Phương án này theo các thủ tục quy định hiện hành. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện phương án này đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0