TAILIEUCHUNG - Quyết định 51/2003/QĐ-BTC

Quyết định 51/2003/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 05/1999/QĐ-UBCK3 ngày 27/2/1999 và Quyết định 43/2000/QĐ- UBCK3 ngày 14/6/2000 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 51 2003 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 15 tháng 4 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 51 2003 QĐ-BTC NGÀY 15 THÁNG 04 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ LƯU KÝ THANH TOÁN BÙ TRỪ VÀ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 05 1999 QĐ-UBCK3 NGÀY 27 03 1999 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 43 2000 QĐ-UBCK3 NGÀY 14 6 2000 CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị định 48 1998 NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Căn cứ Quyết định số 127 1998 QĐ-TTg ngày 11 tháng 07 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Căn cứ công văn số 1046 VPCP-KTTH ngày 10 tháng 3 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định 79 2000 QĐ-UBCK và Quyết định 05 1999 QĐ-UBCK3 Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy chế lưu ký thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 05 1999 QĐ-UBCK3 ngày 27 tháng 3 năm 1999 và Quyết định số 43 2000 QĐ-UBCK3 ngày 14 tháng 6 năm 2000 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước như sau 1. Khoản 5 Điều 2 Quyết định số 05 1999 QĐ-UBCK3 được sửa đổi như sau 5. Thành viên lưu ký là công ty chứng khoán thành viên ngân hàng thương mại được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động lưu ký để tham gia dịch vụ lưu ký thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán. 2. Khoản 3 Điều 18 Quyết định số 05 1999 QĐ-UBCK3 được sửa đổi như sau 3. Tổ chức cá nhân đầu tư không là thành viên lưu ký nếu có yêu cầu lưu ký chứng khoán phải gửi chứng khoán và làm thủ tục xin mở tài khoản lưu ký chứng khoán theo quy định của Trung tâm giao dịch chứng khoán. 3. Khoản 5 Điều 18 bổ sung tại Quyết định số 43 2000 QĐ-UBCK3 ngày 14 6 2000 được sửa đổi lại như sau 5. Tổ chức cá nhân đầu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    6    0    11-08-2020
24    5    0    11-08-2020
5    4    0    11-08-2020
20    2    0    11-08-2020
4    24    0    11-08-2020
1    4    0    11-08-2020
7    3    0    11-08-2020
3    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0