TAILIEUCHUNG - [Xây Dựng] Giáo Trình Cơ Học Ứng Dụng - Cơ Học Đất (Lê Xuân Mai) phần 7

Đối tượng nghiên cứu của có học đất là đất thiên nhiên được hình thành do phong hóa, do trầm tích và sau khi hình thành lại luôn biến đổi do tác động của môi trường xung quanh. Đất thường dùng làm nền, làm vật liệu hoặc môi trường xây dựng. | Sức chịu tải cua nen đất Tải trong giới han cua nền đất CHƯƠNG 5 SỨC CHỊU TAI CỦA NEN DAT Muc tiều cua chứớng nảy - Biết va phan biềt cấc trang thai giới han cua nền Trang thai giới han thứ 1 khi nền bat đau xuất hiền vung biền dang dềộ trang thai giới han thứ 2 khi cộ sự phất triền rộng hớn vung biền dang dềộ trong nền ngay bền dứới mộng . Biết cấc cộng thức tính toán kha nang chịu tai cua nền va cớ sớ đề hình thanh cấc cộng thức ấy. Phứớng cua mặt trứớt luộn hớp với phứớng cua mặt phang chính gộc 45ộ ọ 2 hay nội cach khấc hớp với phứớng cua ứng suất chính gộc 45ộ - ọ 2 vì ứng suất chính vuông gộc với mạt phang chính . - Hiếu pham vi ap dung cấc cộng thức tính toan kha nang chịu tai cua nền ứng với nhứng trứớng hớp lộai đất nền khấc nhau đề phan quyết chính xấc tai trọng chộ phềp tac dung lền nền. Ban chất cua sức chịu tai tứ viềc hình thanh 3 vung đất bền dứới mộng vung nềm nền chat vung trứớt chuyển tiếp va vung trứớt bị động. Mớ rộng khai niềm ổn định nhớ gia tang chiều sau đat mộng đến một trị sộ nhất định khộng sau qua cung khộng nộng qua _ từ mộ hình cai can . - Lam được gì sau khi hộc xộng chứớng nay Về mặt ly thuyết cộ thề tính toan định lứớng trị sộ tai trộng tội đa ma nền cộ thề chịu đứớc từ cấc thộng sộ cớ ly cua đất lam nền lam chu đứớc chiều sau đat mộng va khộng chề tai trộng cộng trình ấp đat lền một nền đất chộ trứớc thềộ tứng trứớng hớp cu thề. Vế mặt thực nghiệm sinh viền cộ thề lập thứ nghiềm ban nền hiền trứớng đề suy ra kha nang chịu tai cua nền. 1 Khi chịu tai nền đất xay ra lun va tai trộng lớn đền một mức nàộ độ thì trộng nền xuất hiền biền dang dềộ biền dang dềộ la BD cua cac hat đất trứớt nhiều lền nhau ma khộng hội phục đứớc trộng khi tai trộng khộng tang . BD dếo xuất hiện ở bai bến mệp cua diện chịu tai trứớc đền khi tai trộng tiếp tuc tang lền thì vung BD dềộ cộ khuynh hứớng lan rộng vaộ phía trộng. Khi vung biến dang dếo giáp liến nhau thì mộng cội nhứ tựa trền một nền đất đa bị pha hộai hộan toan cộng trình cộ thế nghiềng độ hộan .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN