TAILIEUCHUNG - [Xây Dựng] Giáo Trình Cơ Học Ứng Dụng - Cơ Học Đất (Lê Xuân Mai) phần 6

Cơ học đất là một nhánh liên ngành của cơ học ứng dụng, địa chất công trình nghiên cứu các tính chất vật lý, cơ học của đất để áp dụng vào mục đích xây dựng, các nguyên nhân quyết định các đặc trưng đó, nghiên cứu trạng thái ứng suất - biến dạng của đất, cường độ chống cắt, áp lực hông của đất (tường chắn), sức chịu tải của nền móng, độ lún của nền đất, và sự ổn định của mái dốc. Karl von Terzaghi, cha đẻ của cơ học đất, đã có những đóng góp to. | Bien dang cua nen đất Độ lun thời gian - Ly thuyết co ket Terzaghi Những bien tren va dười cua lờp set đữờc gia sử la những lờp thoat nườc tự do tính thấm cua đất ngay sat moi bien la rất cao so vời tính thấm cua đất set nhữ vậy đieu kiện bien ờ thời điểm bất ky sau khi ap đat Aơ la udữ 0 đo vời z 0 va z 2d khi t 0 nen đa chất tai sau thời gian t Lời giai cua áp lực nước lỗ rỗng dư tại độ sau Z sau thời gian t la 2d 2 2 n 1 . z n n Cv ue udu 2ad J ui sin 2J dz sin 2a exp ---------- d - Trong đo d lá chiều dái đường đi cua một hạt nước đến biên thấm va ui la ap lực nữờc lo rong dữ ban đau ve tong quất đo la mọt ham cua z. Trong trữờng hờp rieng neu ui khong đoi trong suot chieu day lờp set 4-16 4-17 n y-- 2u. nir 7 77 2 TT 2 ỉ t u 77 Y722Ì-Y1 _ cos nn sin . ex _ n Cv . ue udu Zj nn cos nn sin 2d Xp 4d2 Khi n chấn 1-cosnn 0 va khi n le 1-cosnn 2 Chỉ khi n la le thì hờp ly hờn va thuạn tiên nếu ta lam phep thế n 2m 1 va M n 2 2m 1 De thấy rang cung rất thuân lời nếu thay thế Tv y- la môt sô khong thứ nguyen d2 đữờc goi la thưa sỗ thời gian ta can thuộc lỗng cộng thực vê thong sỗ nay . Cyt Tv V d Phữờng trình cua trị sô ap lữc nữờc trong lo rong dữ ue thu lai chỉ con L-Z . M -7 ue udu E 77 Hsll c pí M Tỉì m 0 M d v 4-18 Những đữờng cong ve ue theo z đoi vời những gia trị khấc nhau cua t co dang nhữ dữời đay đữờc goi la những đữờng isỗchrỗnê va hình dang cua chung se phu thuOc vao sự phan bo ban đau cua ALNLR va đieu kiẹn thoat nữờc tai bien cua lờp xem them 1 lờp co hai bien thoat nữờc tự do -- đữờc goi la lớp mô con chỉ co mọt lờp thoat nữờc tữ do thì goi la nửa đóng. Đem bieu thữc trị so ue đem vao cong thữc đo coket U uw i uw 1 _ uw z uw i uW X m 2 M z ta co uz 1 _ 2 7 si T exp _MTV m 0 M d T 2d Hai lờp thoat Mờ Bien dang cua nen đất Xác định he sô co ket - Phương phấp trục Log Nói đến đáy ta xet đến môt tình huông thực hánh. Đô lá chỉ xet đô có kết trung bình xáy ra cho mót lơp náo đó má ta muon biết đô lun có ket tai thơi điểm t đươc cho bơi tích cua .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    6    0    15-08-2020
3    4    0    15-08-2020
6    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
6    6    0
15    2    0
38    5    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    4    0