TAILIEUCHUNG - bộ bài tập ứng dụng cho môn học cơ sở truyền động điện, chương 3

Nhóm phương pháp thay đổi thông số động cơ . Nhóm phương pháp thay đổi thông số nguồn cung cấp cho động cơ. II/ Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều : 1. Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi điện trở trong mạch phầứng. 2. Điều chỉnh tốc độ bắng cách giảm từ thông kích thích của động cơ 3. Điều chỉnh tốc độ bằng phương pháp rẽ mạch phần ứng của động cơ 4. Điều chỉnh tốc độ bằng phương pháp thay đổi điện áp cung cấp cho phần ứng động III/ Mở rộng phạm. | Chương 3 ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN I Khái niêm chung 1. Các chỉ tiêu trong điều chỉnh tốc độ. 2. Các phương pháp điêu chỉnh tốc độ động cơ điên. Nhom phương pháp tháy đối thống sOO động cơ Nhom phương pháp tháy đối thong sOO nguốn cung cấp cho đọng cơ. II Điêu chỉnh tốc độ động cô điện một chiêu 1. Điêu chỉnh tOc đo báng cách tháy đoi điên trơ trong mách pháứng. 2. Điêu chỉnh toe đo báng cách giám từ thong kích thích cuá đong cơ 3. Điêu chỉnh toe đo báng phương pháp rê mách phán ứng cuá đong cơ 4. Điêu chỉnh toe đo báng phương pháp tháy đoi điên áp cung cấp cho phán ứng đọng III Mô rộng phám vi điêu chỉnh vá náng cáố chất lưông điêu chỉnh tốc độ cUá động cô điện một chiêu 1. Hê thong máy phát đọng cơ co máy phát kích từ đọc láp sơ đo nguyên ly. Phương pháp vá dáng đác tính cơ cuá hê thong Đánh giá hê thong 2. Hê thong máy phát đọng cơ co máy co máy điên khuyếch đái tự kích - Sơ lươc vê máy điên khuyếch đái tự kích. - Phương trình vá dáng đác tính cơ cuá hê thong. - Các mách ứng dung điê9n hình cuá hê thong vá máy điên khuyếch đái tự kích. Hê thong cO các kháu phán hoi Hệ thông co máy điện khuyếch đại tự kích mac theo sơ đồ cáu Hệ thống cô các kháu phán hôi dung máy phát toc đô 3. Hệ thống máy phát đông cơ cô máy điện khuyếch đái từ trương ngáng á Sơ lươc vệ cấu táô vá nguyện ly lám việc cuá máy điện khuyếch đái từ trương ngáng Cấu táô Nguyện ly lám việc b Phương trình vá dáng đát tính cơ c Mách ứng điển hình cuá hệ thống cô máy điện khuyếch đái từ trương ngáng 4. Hệ thống máy phát đông cơ cô máy phát 3 cuôn kích từ táô đát tính máy xuc á Khái niệm vệ hệ thống b Mách ứng dung điền hình dung máy phát đông cơ táô đát tính máy xuc Sơ đô nguyện ly cuá hệ thống dung máy phát 3 cuôn kích từ táô đát tính máy xuc Sơ đô nguyện ly cuá hệ thống vơi máy điện khuyếch đái từ trương ngáng cô kháu phán hôi ám dông điện cô ngát 5. Điệu chỉnh tôc đô đông cơ báng các bô khuyếch đái từ á Khái niệm b sơ lươc vệ cấu táô vá nguyện ly lám việc cuá các khuyếch đái từ Sơ đô .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.