TAILIEUCHUNG - Phân nhóm chính nhóm I

Có 1 e hoá trị ở lớp ngoài cùng. - Bán kính nguyên tử lớn, điện tích hạt nhân nhỏ (so với các nguyên tố cùng chu kì). Vì vậy kim loại kiềm rất dễ nhường 1e hoá trị - thể hiện tính khử mạnh. | Phân nhóm chính nhóm I Câu tạo nguyên tử - Có 1 e hoá trị ở lớp ngoài cùng. - Bán kính nguyên tử lớn điện tích hạt nhân nhỏ so với các nguyên tố cùng chu kì . Vì vậy kim loại kiềm rất dễ nhường 1e hoá trị - thể hiện tính khử mạnh. Đi từ Li Fr tính khử tăng dần Fr là nguyên tố phóng xạ ít được nghiên cứu . m r 1 1 Ẩ i A 1 r Tính chât vật lý - Là những kim loại mềm nhẹ trắng như bạc. - Dễ tạo hợp kim với Hg gọi là hỗn hống. - Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp. Đi từ Li Cs nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi giảm dần. - Dẫn nhiệt và dẫn điện tốt. - Đơn chất và hợp chất khi cháy cho ngọn lửa đặc trưng Li đỏ tía Na vàng K tím Rb đỏ huyết. m r 1 1 Ấ J 1 r t Tính chât hoá học a Phản ứng với oxi - Ở to thường Li Na K O2 lớp oxit trên mặt Rb Cs bốc cháy. - Khi đun nóng Li Na K bốc cháy mãnh liệt tạo thành oxit Li2O hay peoxit Na2O2 K2O2. b Với các phi kim khác - Phản ứng mãnh liệt với halogen ở to thường hoặc khi đun nhẹ - Khi đốt nóng phản ứng với S H2 P . NaH là chất rắn khi gặp nước bị thuỷ phân c Phản ứng với nước Phản ứng mạnh ngay ở nhiệt độ thường. d Phản ứng với axit thường và axit oxi hoá phản ứng xảy ra mãnh liệt. Hợp chât 1. Oxit Me2O là chất rắn phản ứng mạnh với nước với axit và oxit axit. Ví dụ 2. Hiđroxit MeOH - Là chất rắn hút ẩm mạnh tan nhiều trong nước. - Là bazơ mạnh điện li hoàn toàn trong dung dịch nước. - Phản ứng trung hoà với axit oxit axit. Ví dụ Khi dư CO2 Cacbonat axit của kim loại kiềm khá bền có thể tách khỏi dung dịch dưới dạng tinh thể khi đun cạn dung dịch. Nhưng khi nung nóng tinh thể bị phân tích thành cacbonat ví dụ NaHCO3 bị phân tích ở 160oC. Muối cacbonat kim loại kiềm rất bền nóng chảy ở khoảng 800oC không bị phân tích. Điều chế hiđroxit kim loại kiềm - Điện phân dung dịch muối clorua loãng nguội có màng ngăn xem phần điện phân . - Bằng phản ứng trao đổi

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.